Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fra reaktiv til proaktiv helsehverdag

HospitalIT har siden 2004 levert pasientrettet teknologi til helsevesenet.

Hvem er Hospital IT

HIT black

Vi er en programvareutvikler og tjenesteleverandør for både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Våre løsninger følger megatrenden for helse IT der operative støttesystemer transformeres til strategiske innsatsfaktorer på lik linje med de medisinske disiplinene. Siden 2004 har Hospital IT utviklet programvare utelukkende dedikert helseapplikasjoner. I løpet av kort tid har vi etablert en økende markedsandel på 10% av markedet i Norge og over 500.000 mennesker sokner til områder der våre tjenester er dypt integrert i leveranse av helsetjenester.Vi leverer fullautomatisert velferdsteknologi på en utelukkende mobil og trådløs teknologiplattform. Våre løsninger er designet for massiv implementering av teknologi også på tvers av tjenesteområder, og alle løsninger betjenes av apper på smartmobiler. Videre har vi lykkes med å helintegrere løsningene våre med helsefaglige kjernesystemer som gjør at vi kan samle funksjonalitet i en flate.

Vi endrer paradigmer

4 drivers

Våre løsninger er dagens megatrender innen hvordan teknologi skal implementeres i operativ helsetjeneste. Teknologien blir en strategisk innsatsfaktor på lik linje med de helsefaglige ressursene:
> Automatisere flest mulige manuelle oppgaver
> Dirigere informasjonen automatisk til den som trenger den
> Utvidelse av mobile arbeidsverktøy - sensorene er kun trådløs IOT-teknologi - signalbasert teknologi forsvinner
> Applikasjoner og algoritmer som fellesnevner for normal arbeidsflyt, oppgaveutførelse og velferdsteknologi
> Big Data og analyse av arbeidsmønstre og sammenhenger som utgangspunkt for styring, planlegging og kontroll

Universelle mobile tjenester

Isometric phone

Alle våre tjenester leveres til smartmobiler, der vi har utviklet et applikasjonsunivers for sømløs betjening av teknologi, dokumentasjon, helsefaglig støtte. Alle funksjoner er wizardstyrt uten input av tekst. Gjennom integrasjoner fyller vi applikasjonene med data fra kjernesystemer for pasientjournal, legemiddelhåndtering, transkripsjon, logistikk og velferdsteknologi. Vi dekker et voksende funksjonsområde, fra tiltaksplaner, arbeidsplaner, legemidler diagnoser og kommunikasjon, til digitalt tilsyn, geofence, utstyrssporing, sikkerhetssystemer, alarmhåndtering, elektroniske dørlåser etc. Alt på en flate.

Oppdatert og "future proof"

Vi leverer driftstjenester som et livssykluskonsept der alle applikasjoner og baktjenester oppdateres med seneste teknologi, algoritmer og integrerte data. Dette vil si at kunden tar del i et dynamisk univers der megatrender som automasjon, mobile løsninger, sanntids forretningslogikk og smarte sensorer allerede er aktive løsningskomponenter. Vi sørger også for våre tjenester alltid er kompatible med siste versjoner av integrerte systemer og API fungerer, som gir kunden garanti for ende-til-ende kommunikasjon i en stadig mer kompleks data- og nettverksstruktur.

Effekter

Manuelle rutiner gjøres til automatiske prosesser slik at man unngår feil og unødig tidsbruk. Administrasjonstid kuttes brutalt gjennom selvbetjeningsprosesser og automatisk oppdatering av baksystemer. Spesialistfunksjoner gjøres til generalistfunksjoner ved automasjon av spesialiserte prosesser. Dette frigjør ressurser til å utføre andre oppgaver. Et konkret eksempel er vår digitalisering av callsenter. Å gjenskape informasjon omkring arbeidsoppgaver omgjøres til å samle informasjon automatisk der arbeidet skjer. Data kan da fanges i det informasjonen blir til. Dette gjør dokumentasjonsarbeid radikalt forskjellig i kraft av tiden som spares og hvor korrekt og enhetlig dokumentasjonen blir. Å oppsøke datakilder før arbeidet starter transformeres gjennom at data automatisk følger arbeidsprosessene. Dette er den sikreste garantien for å utføre arbeidet korrekt og effektivt uten feil.

Målet med enhver investering er avkastning. Hospital IT gir avkastning i kraft av at ansatte kan utføre mer arbeid uten mer bruk av tid, vi eliminerer unødige konstruksjoner som callsentre og spesialiserte funksjoner, vi innhenter dokumentasjon automatisk og sørger for full mobil infrastruktur som utrulles og administreres gjennom selvbetjeningsprinsipper.

 

 

Tjenester for åpen omsorg

Isometric field

Vi leverer SmartVakt Felt: Automatiserer vekk callsenter og innfører direkte kontakt mellom pasient og ansatte. Benytter utelukkende mobile komponenter. Samler alle støtteapper i en brukerflate for både håndtering av uplanlagte oppdrag og planlagte oppdrag. Kobler velferdstedknologi, adgangskontroll og logistikk med fagsystemer eliminerer administrasjon og handling. Levert som en tjeneste med full livsyklusgaranti for ende-til-ende kommunikasjon i alle ledd.

 

Institusjonstjenester

Isometric small building

Vi leverer SmartVakt Helsehus – helautomatisk trådløst system for å raskt utstyre en bygningsmasse med 100% innendørs posisjonering, velferdsteknologi, og mobile arbeidsflater. Benytter utelukkende trådløse komponenter, kommuniserer mot byggautomasjonssystemer, brannvarsling, porttelefoner og andre byggnære systemer. Kobler velferdstedknologi, adgangskontroll og logistikk med fagsystemer eliminerer administrasjon og handling. Levert som en tjeneste med full livsyklusgaranti for ende-til-ende kommunikasjon i alle ledd.

Tjenester for klinikk og legevakt

Isometric big building

SmartVakt kan i løpet av svært kort tid utstyre eller oppgradere et bygg med avanserte posisjonsstyrte applikasjoner og trådløs infrastruktur. Vi integrerer byggautomasjon, adgangskontroll, porttelefoner, kommunikasjon med varslingssystemer for ansatte og pasienter. Vi kan spore alt i et bygg og bygge funksjonalitet på dette. Løsningnene kan er som regel proppet full av administrativ informasjon, helsedata og prosesser gjennom integrasjon mot fagsystemene som brukes i bygget.

Hele den kommunale helsetjenesten

Isometric all buildings

Alle våre løsninger fungerer overalt innenfor alle tjenestetilbud innenfor kommunal helsetjeneste, som gir muligheten til å standardisere teknologi på en arbeidsflate. Siden ansatte kun forholder seg til en arbeidsflate gir dette muligheter til full flyt av personell og informasjon på tvers. Videre forenkler dette integrasjon mot fagsystem og andre integrerte tjenester, da de samme løsningene bruker samme grensesnitt. Ved å tenke helhet er det ingen grunn til separate anskaffelser av teknologi innen vært segment.

Tjenester for sykehus

Isometric hospital

SmartVakt kan i løpet av svært kort tid utstyre eller oppgradere et bygg med avanserte posisjonsstyrte applikasjoner og trådløs infrastruktur. Vi integrerer byggautomasjon, adgangskontroll, porttelefoner, kommunikasjon med varslingssystemer for ansatte og pasienter. Vi kan spore alt i et bygg og bygge funksjonalitet på dette. Løsningene er som regel proppet full av administrativ informasjon, helsedata og prosesser gjennom integrasjon mot fagsystemene som brukes i bygget.

Teknologi

Tech

Vår teknologi åpner for massiv datauthenting av både elektroniske hendelser relatert til både planlagte og uplanlagte oppgaver utført av profesjonelle helsearbeidere OG helsedata fra pasienter beriket av et sensorisk datasett som gir kontekst ihht. arbeidsoperasjoer, pasientklassifisering og resssursutnytelse. Slik informasjon kan ekstraheres fra det vi kaller vår helsedatagruve. Våre kjernesystemer er dypt integrert med elektroniske helsedata fra pasientjournalsystemer og andre støttesystemer, som gir en unik mulighet til å matche helsedata og ressursstyring med fullt sporbare artifakter fra serviceproduksjon. Når våre tjenester er online vil vi umiddelbart starte å generere massive mengder hendelser pr. tid prossessert gjennom algoritmer til håndterbare transaksjoner direkte koblet til arbeidsoprasjoner, pasientstatus, handlinger og mangel på handlinger.

Informasjonen generert over tid gir direkte korrelasjoner mellom arbeidsprosess - som arbeidsoppgave, tidsbruk, oppgavekompleksitet og utførers rolle - and pasienttype, diagnose, plan og trender. Gjennom systemet forventer vi snart å kunne direkte måle effektivitet og kvalitet i helsetjenesteproduksjon som absolutte parametre mht. de informasjonsartifaktene produksjonen genererer. Vi bygger analysetjenester for å forstå og presentere parametre og evidensbasert hard metrikk som vil identifisere helsetjeneste-"performance": Organisasjonens evne til å handle utfra og transformere informasjon til arbeidsoperasjoner. Vi kan tilby API for å konsumere denne slags type informasjon.

Våre data er fullt sporbare tjenesteartifakter. Slik artifakter er drivere for vårt mobile applikasjonssett. Våre applikasjoner er designet for å trigge automatisk presentasjon og uthenting av informasjon basert på sanntids identifisering av forskjellige typer aktive helserelaterte arbeidsprosesser. Applikasjonsporteføljen er også designet til å bidra tilbake til arbeidsprosessen som pådriver eller del av kaskadeeffekter som oppstår når online ressurser beveger seg, kompletterer eller utsetter oppgaver.

Strategisk samarbeid - integrasjon av systemer

API

For å få til de effektene og utnytte vår teknologi til det ytterste knytter Hospital IT til seg partnere for samarbeid om strategiske satsningsområder. Vi har etablert et partnerunivers som dekker behov for kjerneelementer vi kan utnytte til å forme nye tjenester og produkter. Partnerne kjennetegnes av en vilje til å tenke nytt og finne verdi innenfor nye segmenter eller innovere innen eksisterende. Videre er partnerne dedikert til å videreutvikle løsninger og tjenestersom kan fungere i et utvidet økosystem, og ser verdi i dette. En sentral del av vårt livssykluskonsept er å vedlikeholde, pleie og videreutvikle partneruniverset til glede for våre kunder.

Teknologipartnere

Tehpartnere

Mobile løsninger stiller ekstreme krav til tilgjengelighet, oppetid og responsitivitet. Håndtering av store mengder informasjon i en online sanntidsverden krever samarbeid mellom flere aktører som hver er ekspert på ulike deler av vår leveransekjede. Vi er heldige å samarbeide med utvalgte leverandører som hver har kompetanse, evne og dedikasjon til å yte ekstra slik at våre løsninger gir den brukeropplevelsen kundene forventer.

Aktuelt

DIPS forum 2019

Les mer

Vi er på DIPS-forum i Bergen 5-7. juni. Kom innom for en hyggelig prat hvis du er der!

Språk Norsk - Norwegian