SmartSolution

Hva skjer hvis de ansatte får oppgaver, arbeidsflyt og pasientjournal i lommen?

Se hva som skjer!

Mer omsorg, mindre administrasjon

SmartSolution er en unik tjeneste som kopler sammen elektronisk pasientjournal og velferdsteknologi og automatiserer arbeidsprosesser.

Helsearbeideren håndterer sine daglige oppgaver, samhandler og kommuniserer i en og samme mobilapplikasjon. Det er ikke lenger nødvendig å logge seg på flere systemer med forskjellige passord og ulike brukergrensesnitt, alt er samlet på ett sted.

Den automatiske oppgavemotoren mottar, fordeler og følger opp hendelser fra signal- og alarmsystemer. Planlagte oppgaver hentes fra fagsystemer, og presenteres med informasjon og verktøy så de kan utføres effektivt. Oppgaver blir ikke glemt, feil forhindres. Utførte oppgaver blir automatisk registrert, slik at alt er dokumentert.

Kjernen i SmartSolution og den brukervennlige mobilapplikasjonen er den samme for alle enheter, mens tilknyttet utstyr tilpasses den enkelte virksomhet.

Målbare effekter

  • Bedre kvalitet ved at oppfølging sikres og feil forhindres. Alle hendelser dokumenteres.
  • Automatisering og tilgang til informasjon og verktøy i lommen gjør at mindre tid brukes på administrasjon, og ressurser utnyttes bedre
  • Store innsparinger ved at indirekte kostnader elimineres

«Hospital IT er eksperter på å koble sammen arbeidsprosesser og teknologi. Vi har løst utfordringen med samhandling mellom teknologi, ansatte, brukere, og leverer arbeidsflyt som tjenester til våre kunder. Ønsker du sømløs samhandling mellom velferdsteknologi, ansatte og elektronisk pasientjournal går du til oss!»

Flemming Hegerstrøm, gründer og daglig leder

Oppdrag

Motta, vise og sjekke ut arbeidsplaner, alarmoppfølging og andre forefallende oppgaver 

Team

Funksjoner for kommunikasjon og samhandling. Alarmfunksjoner for tilkalling ved overfall og andre akutthendelser 

Tilsyn

Følge opp brukere på avstand, uten å være til stede

Journal

Tilgang til tiltaksplaner, legemidler, e-meldinger og journaler. Dokumentasjon av faglige oppgaver 

Medisin

Scanning og kontroll av legemidler i ulike settinger

Lokalisering

Lokalisering av brukere, ansatte og utstyr, samt deres status

Forvaltning

Uttak av teknologi og sensorer fra lokalt lager, oppdatering av lagerbeholdning

Velferdsteknologi

Aktivering og tilordning av velferdsteknologi

Velferdsteknologi

SmartSolution omfatter en integrert portefølje av velferdsteknolog for helsehus og bolig:

  • Trygghetsalarmer og løsninger for lokalisering og varsling inne og ute
  • Signalanlegg, ulike typer sensorer, kameraer, fallalarm, kommunikasjon med tale og video, og andre hjelpemidler for digitalt tilsyn
  • Kameraer, videotelefon, dørlåser, komfyrvakt, tidsbrytere, og andre hjelpemidler for smarte hjem
    Løsningen er også åpen for integrasjon med utstyr fra andre leverandører.

Elektronisk pasientjournal

SmartSolution utveksler informasjon med ledende systemer for elektronisk pasientjournal, planleggingsverktøy og andre fagsystemer.

Helsearbeiderens arbeidsliste hentes automatisk ved pålogging. Den inneholder arbeidsplaner med planlagte oppgaver, og detaljert pasientinformasjon fra elektronisk pasientjournal – cave, legemidler, tiltaksplan, osv. Den kan også hentes opp på nettbrett på beboerrom i institusjon.

Arbeidsplanen hjelper helsearbeideren å huske alle oppgaver han eller hun skal utføre. De kvitteres ut fortløpende, slik at alt er dokumentert.

Kontroll av legemidler

SmartSolution kan benyttes til kontroll av legemidler i multidose levert i poser med QR-kode. Posen kontrolleres i forhold til pasient, dato og klokkeslett.

En egen versjon av applikasjonen kan brukes som et rimelig alternativ til kostbare medisinautomater for mange brukere. Pasienten får et varsel når han eller hun skal ta medisinen, og kontrollerer at det er riktig pose. 

Kundene våre

Hospital IT har utviklet og levert avanserte IT-løsninger til helse- og omsorgssektoren i Norge i mer enn femten år. En av ti bor i dag i kommuner der våre løsninger brukes i hjemmesykepleien, omsorgsboliger, helsehus eller sykehjem.

Felles løsninger på tvers av enhetene gir stor fleksibilitet i bruken av kommunens ansatte, økt effektivitet og reduserte kostnader til anskaffelser, drift og opplæring. Ved å utnytte muligheten til å automatisere mottak av alarmer nær brukeren, spares kostnader til sentralt responssenter.

Les mer om kundene våre

Om Hospital IT

Hospital IT er et norsk teknologi- og programvareselskap med egen FoU-avdeling, som består av programvareutviklere og produktutviklere. Vi utvikler og vedlikeholder kontinuerlig vår løsningsplattform for å dekke markedets og myndigheters krav til bruk av ny teknologi. Programvaren med tilhørende funksjonsapplikasjoner blir løpende utviklet og tilpasset nytt teknisk utstyr som kommer på markedet eksempelvis sensorer, mobile enheter og medisinteknisk med mere. All nyutvikling er basert på brukerdrevet innovasjon i tett samarbeide med våre kunder. De siste 5 år har vi utviklet et 50 smarte mobilapper med mulighet for integrasjon til omkringliggende IT systemer herunder EPJ.

Hospital IT gir slik tilgang til ren tjenestemodell i skyen med rask livssyklus på teknologi og applikasjoner, som gjør at vi kan gi kunden rask tilgang på funksjonalitet og teknologi. Vår modell gir rask skalering, og er basert på mobil teknologi i alle ledd.