Prosjekter

Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg

Mobilapp på telefoner og nettbrett utnytter strukturert journal

Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg i Oslo innførte nytt elektronisk fagsystem. I den forbindelse ønsket kunden å eliminere vaktrom og skrivestuer til fordel for mer plass til beboere. Da måtte dokumentasjonsprosessene strømlinjeformes, slik at arbeidet kunne dokumenteres mens arbeidet utføres, med full tilgang til nødvendig helsedata. Vi leverte et system med posisjoneringsteknologi som gjenkjenner ansatte og beboere og kobler disse sammen for å hente opp tiltak, arbeidsoppgaver, medisinering med mer – på alle beboerrom.

Dette gir økt kvalitet og sikkerhet ved at man har full sporbarhet relatert til hvem som gjorde hva for hvem, dvs. kontinuitet i tjenesten. Løsningen hindrer feilregistrering og reduserer arbeidsmengde med inn- og opplasting av pasientdata. Arbeidsmengden relatert til administrasjon, forflytning og kontroll går ned, samtidig som produksjonen går opp.

Lervig sykehjem, Stavanger kommune

Geofence innendørs

På Lervig sykehjem var det ønskelig å gi beboere full bevegelsesfrihet, samtidig som personalet ikke kunne se til beboerne hele tiden. Vi har satt inn et ekstremt finmasket posisjoneringssystem i bygget, og utstyrt alle beboere med en trygghetsalarm som varsler ansatte i nærheten om at denne beboeren ikke skal være akkurat her. Løsningen er stille ellers.

Løsningen er regelstyrt og utløser ca. 1000 varsler pr. mnd, men fordeler denne mengden på alle ansatte slik at det blir lite å gjøre pr. ansatt. Vi har videre alarmert utgangssoner for å lage elektroniske sluser som gjenkjenner om en gitt beboer går ut eller ikke.

Legevakt, Tønsberg kommune

På legevakten i Tønsberg er det ønskelig med høy grad av sikkerhet for ansatte, samtidig som et potensielt høyt antall pasienter gis full trygghet under oppholdet. Raskest mulig forløp er også viktig for å ta unna trykket i perioder.

Vi har innført en løsning med utstrakt bruk av automatikk og posisjonering. Løsningen sørger for at ansatte raskt kan samhandle i en krisesituasjon. Pasientene kan benytte den samme løsningen for raskest mulig å tilkalle assitanse.

Løsningen kan alarmere vektertjeneste og settes stillemodus ved utløst alarm. Løsningen holder orden på romsituasjon – opptatt, tilstedemarkert eller ledig, slik at flyten av pasienter blir raskere.

Nes, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal kommuner – DGI

SmartVakt trygghetspakke og direkte respons
I Digitale Gardermoen (DGI), det interkommunale samarbeidsselskapet for fem kommuner på Øvre Romerike, ble det bestemt at kommunene skulle standardisere sin satsning på velferdsteknologi integrert mot deres felles fagsystem.

En viktig gevinst skulle være å eliminere kostnader til sentralt responssenterved å innføre full direkte respons for alle kommunene, samt få ned oppdragsmengden pr. ansatt.

Vi har innført trygghetspakker etter en uniform modell – mobil GPS trygghetsalarm og elektronisk dørlås, med full automatisk ruting av alarmer som oppdrag til nærmeste relevante ressurs. Det er laget geografiske og organisatoriske strukturer som arves fra fagsystemet, sørget for direkte respons ihht. kontinuitet omkring hvem som kjenner brukerne best, og alle alarmer håndteres som direkte respons til ansatte. Arbeidsmengden pr. ansatt er ca. mellom 1 alarm i uka og 1 hver andre dag. 90% av alarmene klareres telefonisk. De kostbare avtalen med det eksterne responssenteret er sagt opp.

Nes, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal kommuner – DGI

Elektroniske dørlåser – rask utrulling, og minst mulig forvaltning
Kommunenene i det interkommunale samarbeidsselskapet Digitale Gardermoen ønsket å innføre elektroniske dørlåser for å redusere forvaltning av tilgang og låsenhetene til et minimum. Vi realiserte og innførte en totalløsning basert på integrasjon mot pasientregister i fagsystem, med bestillingsfunksjoner, inventory og kobling til låsesmed.

Elektroniske nøkler gis til ansattes smartmobiler, basert på prinsippet at kun ansatte med ansvar for gitt beboere ihht. fagsystem mottar deres nøkler. Løsningen gjør det mulig å enkelt bestille installasjon av lås på en lokasjon, og forvalte låser over tid, med tanke på bytte av addresser, flytting av låser og serviceoppdrag.

Sokndal kommune

Geofence basert på GPS

Brukere som vandrer kan bo lengre hjemme dersom de kan lokaliseres gitt at de befinner seg et sted som medfører risiko. Vi leverte en løsning som gjør det mulig å definere områder som usikre. Befinner en beboers trygghetsalarm med GPS innefor slike geografiske områder opprettes et lokaliserings- og alarmoppdrag til ansatte med ansvar for brukeren. Slike oppdrag kan pauses dersom situasjonen bedømmes som under kontroll, ved at ansatte ringer opp trygghetsalarmen. Alarmoppdragene lukkes av seg selv når bruker kommer ut av de usikre områdene.

Ullensaker helsehus

Adgangskontroll og dørstyring
På Ullensaker helsehus ønsket man et ekstra sikkerhetsnivå i forbindelse med legemiddelhåndering.

Vår løsning er integrert med adgangskontroll-systemet. Det gjør at vi kjenner posisjonen til de ansatte til enhver tid. Dette gir full kontroll på hvem som har tilgang hvor.

Luranetunet omsorgssenter, Os kommune

Innendørs posisjonering

I Os kommune ønsket man å knytte sammen ressurser, beboere og lokasjoner i det nye store sykehjemmet.

Vi innførte et sanntids posisjoneringssystem med en stor applikasjonspakke på mobil slik at ansatte kan lokalisere hverandre, beboere, og få posisjonsmarkerte alarmer og varsler for raskt å kunne yte assistanse.

Et annet ønske var at nattevakter kunne reduseres og koordineres ved at de fikk en mobilbasert samhandlingsrutine på tvers av avdelinger, basert på å vite hvor og hvem som har alarmert, om kollegaer er opptatt eller ikke, at alarmene legges i kø og ikke lukkes for det er utført tilsyn.

Sandefjord Medisinske senter

Asset tracking

På det nye medisinske senteret i Sandefjord er det mange kvadratmeter med bygningsmasse, og mye medisinsk utstyr og hjelpemidler i flyt. Denne utstyrsmengden ønsket kunden å spore og kontrollere, for å optimalisere bruk og mengde.

Vi innførte et system for utstyrssporing der ansatte kan markere og kategorisere typer utstyr, utstyre det med en posisjonstag, for så å spore det gjennom smartmobiler. Alle ansatte har slik tilgang til en sanntids oversikt over hvor alt utstyr er, samt at systemet utfører en automatisk beregning basert på bevegelser om hvorvidt utstyret er i bruk eller ikke.

Halden kommune

Reminisens

I forbindelse med bestykning av Bergheim bo- og omsorgsenter ønsket Halden kommune å få levert en løsning for multimediaopplevelser til beboerne etter en reminisensmetodikk. I møte med syns- og lydinntrykk kan en utløse spontane minner hos demente beboere. Denne opplevelsen har ifølge forskning omkring reminisens en positiv innvirkning på livskvalitet hos beboeren. I samarbeid med leverandørene Leidar og Gagarin laget vi en løsning for å kunne tilpasse og vise frem innhold til forskjellige beboere. Løsningen er lett å adminsitrere og anvende slik at det helsefaglige kommer i fokus, med best mulig resultat for beboeren.

Folldal kommune

Scanning av multodoseposer – virtuell medisinautomat

Et sterkt ønske hos de fleste kommuner er å la brukeren i større grad kontrollere inntak av legemidler uten tilsyn. Videre er det ønskelig med lukkede medisinsløyfer også i åpen omsorg. I Folldal har vi levert et prøveprosjekt der vi innfører elektronisk merkede multidoseposer i samarbeid med apotekkjeden Boots apotekene.

Ansatte kan ved hjelp av en mobil scanne legemidler for på den måten avsjekke rett bruker, rett tid og rett sekvens og mengde. Samme løsning utvikles slik at brukeren selv via en app kan scanne posen og få beskjed om den er ok eller ikke. Ingen dispensere eller automater har vært nødvendige. Løsningen er billig og ekstremt raskt skalerbar og medfører intet vedlikehold.

Alstahaug kommune

Rapporter – ytelse og kvalitet

I forbindelse med oppstart av tjenester på Alstahaug sykehjem var det ønskelig å måle ytelsen omkring tjenestenivået i bygget. Ved hjelp av sensorikk, mobiltelefoner og applikasjoner og en arbeidsflytmodell kunne vi sette sammen strukturerte rapporter omkring arbeidsmengde pr. rom og beboer, type oppdrag, responstid, ventetid, forskjell på avdelinger og tid på døgnet. Ikke minst arbeidsmengde pr. ansatt forteller om hvor smart teknologien er, og  hvor mye teknologi organisasjonen kan absorbere.

Sandefjord Medisinske senter

Integrert porttelefon til mobil

I et stort bygg er det en utfordring med internkommunikasjon, samt forstyrrelser omkring tjenester, spesielt ved lav bemanning. I Sandefjord ønsket man å distribuere oppringning fra porttelefon direkte til ansatte på avdelingene, med mulighet til å åpne hovedporten. Vi implementerte en løsning med integrasjon mot porttelefon og byggstyringsanlegget, der ansatte får oppringningen fra porttelefonen, settes i samtale med porten, og kan velge å åpne døra etter videosamtale. Ansatte slipper fysisk oppmøte – god service med minimal innsats.

Sandefjord medisinske senter

Gassalarm til mobiltelefoner

Siden helsehus blir en type lokalsykehus øker også behovet for avanserte funksjoner. I Sandefjord var det et behov for at personalet ble alarmert dersom unormal gasstilførsel til en avdeling eller enkeltrom ble oppdatet. Man ønsket direkte alarmering av nærmeste ansatt for raskest respons til situasjonen. Vi implementerte integrasjon til KNX-anlegget og målesystemet, og sørget for at nærmeste posisjonerte ansatt i forhold til gassalarmen ble alarmert umiddelbart. Operativt personale kan slik iverksette tiltak ved uforutsett trykkfall og gasslekkasje, med så tidlig intervensjon som mulig for pasient, raskere evakuering, brannsikring og reduksjon av eksplosjonsfare.

Stavanger kommune

Direkte distribusjon av brannalarm fra brannsone til mobil

På Lervig sykehjem var det et behov for å kunne respondere raskt på brannalarmer, helst før hovedalarmen i bygget gikk av. Formålet var å avverge falske alarmer, og unødig evakuering og tilkalling av brannvesen. Vi løste dette ved å integrere oss mot brannvarslingstjenesten i bygget der vi fikk tilsendt utløst brannsone. Denne sammenlignet vi med posisjonen til ansatt i bygget og sendte en brannvarsling til de eller den ansatt i umiddelbar nærhet til situasjonen. Ansatt kunne da undersøke hva alarmen skyldtes og enten avverge en full alarm, eller igangsette standard prosedyrer ved brann.